เป็นองค์กรหลักในการชี้นำ และส่งเสริม
อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ สามารถแข่งันได้ในตลาดโลก
 


 
  สอน. เป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่ม ภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีพันธกิจดังนี้
   
1.

เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการระบบ อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   
2. กำกับดูแอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย และผู้บริโภค
   
3. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตามระเบียบวาระอ้อยแห่งชาติ
   
4. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการชี้นำ เตือนภัย และการบริหารจัดการให้แก่อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง