สำนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สนใจที่จะได้ทราบความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซท์เป็นอย่างมาก ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาเว็บและเพื่อพัฒนาข้อมูลใหม่ๆ และการวางแผนเพิ่มเติมต่อไป
 
1. ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอภาพกราฟฟิกของเว็บไซต์อย่างไร?
  ระบุ
 
 
2. ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างไร?
  ระบุ
 
 
3. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเนื้อหาข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างไร?
  ระบุ
 
 
4. ท่านต้องการให้มีข้อมูลอื่นๆ อะไรบ้างที่ยังไม่มีแสดงบนเว็บขณะนี้?
  ระบุ
 
 
5. ท่านต้องการให้เว็บไซท์นี้เป็นระโยชน์ต่อท่านเพิ่มขึ้นอย่างไร (อยากให้ทำอะไรเพิ่มเติม)?
  ระบุ
 
 
6. หากท่านต้องการให้เราติดต่อกลับ กรุณาใส่ E-mail address ของท่านในช่องด้านล่างนี้
  ระบุ