การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลทรายแห่งชาติ ครั้งที่ 6

(6th TSSCT Congress)

ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2549

ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์


 2.  การจัดการต้านอาหารโคเนื้อ/โคนมเพื่อความยั่งยืน : การใช้ผลผลิตจากอ้อยเป็นอาหาร โคเนื้อ/โคนม

โดย รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร (คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างมาก ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการปลูกอ้อยคือการผลิตน้ำตาล แต่ทั้งนี้ก็สามารถใช้ส่วนเหลือจากการผลิตอ้อยและการผลิตน้ำตาลเพื่อใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงโคนมแม้จะมีรายได้ดี แต่มักประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารหยาบ ทั้งนี้ส่วนที่ได้เป็นส่วนเหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลในแต่ละปีนั้นมีปริมาณที่สูงมาก และมีคุณค่าทางอาหารอยู่ในระดับที่ดี สามารถนำมาใช้เป็นอาหารให้แก่ปศุสัตว์ได้

พบว่ายอดอ้อยและต้นอ้อยสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนมและโคเนื้อได้ กากน้ำตาลนั้นจัดเป็นอาหารก้อนที่มีคุณภาพสูง หรือกระทั่งการใช้กากน้ำตาลราดบนฟางแห้งก็ สามารถกระตุ้นให้โคมีการกินอาหารมากขึ้น การใช้ชานอ้อยหมักกับฟางข้าวและกากเบียร์สด เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคขุนซึ่งจะทำให้ได้ปริมาณไฟเบอร์ที่สูงมาก และให้ผลในการตอบสนองการให้ผลผลิตน้ำนมและการเจริญเติบโตของโคนมและโคเนื้อที่ดีมากเมื่อเทียบกับการใช้หญ้าสด ส่วนกากตะกอนหม้อกรองสามารถใช้แทนรำบดละเอียดในอาหารข้นโคเนื้อได้แต่ไม่ดีนัก

 

 

ภาพ กระบวนการในการนำยอดอ้อยเข้ามาหมัก เพื่อใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับโคเนื้อและโคนม

 

 

ภาพ ยอดอ้อยที่ได้จากการหมักจะเป็นสีเหลืองอมเขียว หอมกรดแลคติค มีค่า pH ประมาณ 4.4 น่ากิน คุณภาพโดยรวมดีถึงดีมาก

 

 

ภาพ มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่างชาวโคนมกับชาวไร่อ้อย เพื่อเป็นทางเลือกให้ชาวไร่อ้อยช่องทางหนึ่งหากการส่งอ้อยเข้าโรงงานไม่คุ้มค่า และหากเป็นไปตามวงจรจะเป็นความสัมพันธ์แบบที่ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย