การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลทรายแห่งชาติ ครั้งที่ 6

(6th TSSCT Congress)

ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2549

ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์


 3.  การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย

โดย นายอรรถสิทธิ์ บุญธรรม (ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี)

ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีได้มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรกลหลากหลายชนิด เพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามความต้องการและจำเป็นของเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย

1). เครื่องสับและกลบเศษซากอ้อย   ผาลจักรจะทำหน้าที่สับเพื่อเปิดดิน เพื่อให้ผาลพลิกดินสามารถพลิกกลบใบและเศษซากอ้อย เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในการลดการเผาใบอ้อย แต่ต้องมีเครื่องมือที่สามารถสับกลบใบอ้อยได้อย่างสมบูรณ์

 

 

 

ภาพ ผาลสับและกลบใบอ้อย สามารถใช้ในการกลบใบอ้อยและเศษซากอ้อยลงสู่พื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การย่อยสลายของเศษซากพืชเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้น และยังสามารถใช้ผาลสับใบในการไถกลบพืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสด

 

2). เครื่องสับใบอ้อยระหว่างแถวอ้อยตอ  เพื่อการแก้ปัญหาการเผาใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเผาใบ อีกทั้งยังสามารถบำรุงดิน และเป็นธาตุอาหารพืชได้อีกแนวทางหนึ่ง อ้อยตอที่มีการสับใบอ้อยระหว่างแถวลงสู่ดินนั้นทำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นมากกว่าการไม่สับ แต่ทั้งนี้การสับใบอ้อยต้องไม่ทำให้ตออ้อยได้รับความเสียหาย

 

 

 

 

 

ภาพ เครื่องสับใบอ้อยระหว่างแถวอ้อยตอ เป็นเครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่ช่วยลดการผาใบอ้อยหลังการตัดอ้อย และทำให้การสับคลุกใบอ้อยลงสู่พื้นดินเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เครื่องสับใบอ้อยระหว่างแถวอ้อยตอนนั้นมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการเลือกใช้ และโครงสร้างดินเป็นสำคัญ

3). เครื่องใส่ปุ๋ยติดท้ายรถไถเดินตาม มีผาลเปิดร่องและหลังการใส่ปุ๋ยแล้วมีการไถกลบ พบว่าการใช้เครื่องใส่ปุ๋ยติดท้ายรถไถเดินตามมีแนวโน้มสามารถให้ผลผลิตอ้อยสูงกว่าการใส่โดยใช้แรงงานคนหว่าน

 

 

 

ภาพ เครื่องใส่ปุ๋ยติดท้ายรถไถเดินตาม สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กว่าการใช้แรงงานคนหว่านปุ๋ย เพราะมีการเปิดดินใส่ปุ๋ย แล้วก็มีการกลบปุ๋ยซึ่งทำให้การใช้ปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เกษตรกรทั่วไปมีอยู่แล้ว อีกทั้งสามารถเข้าทำงานในแปลงอ้อยได้อย่างสะดวก

 

4). ผาลเปิดร่องปลูกอ้อยโดยไม่มีการไถพรวน มีผาลจักรสับใบอ้อยและเปิดดิน มีผาลจักรเปิดร่องเพื่อพลิกไปอีกด้านหนึ่ง และมีล้อคัดท้ายเพื่อควบคุมการทำงาน ทั้งนี้สามารถใช้ในการปลูกอ้อยในรูปแบบของการลดการไถพรวน

 

 

 

ภาพ ผาลเปิดร่องปลูกอ้อยโดยไม่มีการไถพรวน สามารถเข้าเปิดร่องในแปลงซึ่งมีอ้อยอยู่ก่อนโดย ไม่จำเป็นต้องมีการไถพรวนดิน หลังจากเปิดร่องแล้ว ทำการปลูกอ้อยโดยใช้แรงงานคน เมื่ออ้อยงอกแล้วจึงตัดต้นอ้อยที่เป็นแถวอยู่เดิมทิ้งได้

 

5). จอบหมุนติดท้ายรถไถเดินตาม เป็น rotary ที่มีการปรับให้สามารถทำงานร่วมกับรถไถเดินตามได้ ใช้ในการพรวนดินและกำจัดวัชพืชระหว่างแถวอ้อย

 

 

 

ภาพ จอบหมุนติดท้ายรถไถเดินตาม เป็นเครื่องจักรกลที่ก่อให้เกิดความสะดวกในการทำงาน สามารถเข้าทำงานในร่องอ้อยในการควบคุมวัชพืช และพรวนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

6). เครื่องชุบท่อนพันธุ์อ้อย (ชุบทั้งลำ) เป็นการชุบท่อนพันธุ์อ้อยทั้งลำก่อนที่จะนำอ้อยไปปลูก เพื่อการควบคุมโรคที่อาจจะติดมากับท่อนพันธุ์ โดยก่อให้เกิดความสะดวกไม่จำเป็นต้องสับอ้อยก่อนการจุ่มเหมือนแบบเดิม

 

 

ภาพ เครื่องจุ่มท่อนพันธุ์อ้อยทั้งลำนั้น ก่อให้เกิดความสะดวกและความรวดเร็วในการทำงาน และสามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำให้ได้ตามที่ต้องการ สามารถควบคุมโรคที่ติดมากับท่อนพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

7). มีดสางใบ ใช้สำหรับการสางใบอ้อยก่อนการตัดอ้อย ทำให้เกิดความสะดวกในการตัดอ้อย สามารถทำงานได้ 14-16 ลำต่อนาที หรือ 3-4 เมตรต่อนาที

 

 

 

ภาพ มีดสางใบอ้อยใช้เพื่อประโยชน์ในการสางใบอ้อยก่อนที่คนงานจะเข้าไปตัดอ้อย ทำให้สามารถตัดอ้อยได้รวดเร็วขึ้น

 

8). เครื่องสางใบอ้อย สามารถทำงานได้ 16 เมตรต่อนาที และในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้เวลาในการสางใบ 70 นาที

 

 

ภาพ เครื่องสางใบอ้อย ซึ่งเป็นการพัฒนาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับรถไถเดินตาม

 

 

ภาพ เครื่องสางใบอ้อยสามารถเข้าทำงานในไร่อ้อยได้ เพราะมีขนาดเล็กเท่ากับขนาดของรถไถเดินตาม

 

 

ภาพ เครื่องสางใบอ้อยสามารถสางใบอ้อยได้อย่างสะอาด และสามารถควบคุมความเร็วในการทำงานได้ ทั้งนี้ไม่ทำให้ตาอ้อยเสียหาย จึงสามารถนำไปทำเป็นพันธุ์อ้อยต่อได้

 

9). เครื่องตัดอ้อยจากแอฟริกา เป็นเครื่องตัดอ้อยทั้งลำ

 

 

ภาพ เครื่องตัดอ้อยทั้งลำจากแอฟริกาใต้

 

 

­ภาพ เครื่องตัดอ้อยต้นแบบที่ได้มีการพัฒนาขึ้น