โรคใบจุดสีน้ำตาล

 

อาการบนใบนั้นมีลักษณะแผลเป็นรูปไข่ หรือเป็นเส้นสีน้ำตาลแดง

 

สาเหตุของโรค

เชื้อรา Cercospora longipes Butl

ความเสียหาย/ความสำคัญ

เชื้อสาเหตุของโรคเข้าทำลายเนื้อเยื่อใบทำให้ใบแห้ง

เป็นโรคที่ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย แต่พบว่าเคยเป็นโรคที่สร้างปัญหาให้แก่การผลิตอ้อยในสหรัฐ ทั้งนี้เพราะส่งผลต่อผลผลิต และปริมาณน้ำตาล

ลักษณะอาการโรค

เริ่มเกิดบนใบอ่อนทั้งหน้าใบและหลังใบ เป็นจุดเล็กๆ สีแดง ต่อมาแผลขยายเป็นขีดสีน้ำตาลแดง ซึ่งมักเกิดติดกันเป็นปื้น ขนาดของแผลมีทั้งเล็กและใหญ่ ใบส่วนเป็นโรคจะแห้ง เห็นเป็นสีน้ำตาลหลังใบบริเวณแผลมีจุดสีดำๆ ของ spore ของเชื้อ

การแพร่ระบาด

เชื้อสามารถอยู่ในแปลงจากส่วนของอ้อยที่เป็นโรคขณะที่มีการปลูกอ้อยใหม่ หรือติดมากับเศษซากพืชที่เป็นโรคสปอร์ปลิวไปตามลมและฝน

คำแนะนำการป้องกันกำจัด

1.กำจัดและทำลายส่วนที่เป็นโรค

2.หากโรคระบาดรุนแรงมากจนถึงให้ต้องใข้ยาก็อาจใช้ยา copper ox choride  และ benomyl จะช่วยลดการระบาดได้มาก

พันธุ์อ้อยที่ต้านทาน

 

พันธุ์อ้อยที่อ่อนแอ

 

เอกสารอ้างอิง

เฉลิมพล  ไหลรุ่งเรือง  อุดม เลียบวัน  อรรถสิทธิ์  บุญธรรม  ประพันธ์  ประเสริฐศักดิ์  วันทนีย์  อู่วานิชย์  ณัฐกฤติ  พิทักษ์  วัลลิภา  สุชาโต  สมศักดื์  ทองศรี  และตุลย์ อินทรัมพรรย์. 2547. เอกสารวิชาการอ้อย. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพ ฯ. 147 หน้า.

ธนาคร จารุพัฒน์, วิชัย  ก่อประดิษฐ์สกุล, นิพนธ์ ทวีชัย และ ศศินาฏ แสงวงศ์. 2526. โรคอ้อยในประเทศไทย. สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย. กรุงเทพ ฯ. 180 หน้า.