การจัดนิทรรศการในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมชาวไร่อ้อย

โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 4

(กระบวนการ ขั้นตอน และความสำเร็จ)

 

นายธวัช หะหมาน  นักวิทยาศาสตร์ 4

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมด้านอ้อย

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 4

 

          ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 4 ในการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถผลิตอ้อยได้อย่างมีศักยภาพ มีความยั่งยืนในการผลิตอ้อย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ประกอบกับสมาคมชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย ปี พ.ศ. 2527 เพื่อการรวมตัวของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเพื่อให้เกิดดุลยภาพ จึงได้เกิดความร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานอย่างไม่สิ้นสุด

          การประชุมใหญ่ประจำปี หรือประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมชาวไร่อ้อยจึงถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี เพื่อให้เกิดความแนบแน่นระหว่างสมาคมชาวไร่อ้อยกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือตัวแทนเข้าร่วม เพื่อการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วไป และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 4 ก็ได้ถูกเชิญให้จัดนิทรรศการในงานดังกล่าวเพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วไป

          การจัดนิทรรศการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 4 ณ การประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมชาวไร่อ้อยที่ได้รับการเชื้อเชิญนั้น ถูกจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนให้การดำเนินการนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การนำเสนอความรู้ทางด้านวิชาการที่ง่ายต่อการเข้าใจของเกษตรกร การนำเสนอตัวอย่างจริง รวมทั้งการแจกจ่ายท่อนพันธุ์อ้อย เป็นต้น ซึ่งในการนี้จะได้นำเสนอขั้นตอนทั้งหมดในการเตรียมการก่อนการไปจัดนิทรรศการ พร้อมด้วยตัวอย่างการจัดนิทรรศการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 4

 


 

ร่างรายละเอียดแนวทางการจัดนิทรรศการในการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมชาวไร่อ้อย

 

แบบสอบถาม

 

การประชุมใหญ่ประจำปี 2549 สมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (12/11/2549)

 

การประชุมใหญ่ประจำปี 2549 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ (28/11/2549)

 

 เว็บไซท์ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 4