ปฏิทินการปลูกอ้อยข้ามแล้ง  

เดือน

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

กิจกรรม

1. ไถหมักปุ๋ยพืชสด (ถั่วต่าง ๆ วัชพืช)                                    
2. ไถแปร, พรวน ริปเปอร์ พรวน                                    
3. ปลูก                                  
4. คัทอะเว คราด 48 ซี่                                    
5. ปุ๋ยแต่งหน้า                                    
6. ฉีดยาคุม-ฆ่าวัชพืช                                  
7. พรวนดินรอบแปลงกันไฟ                                    
8. เก็บเกี่ยว                                  

หมายเหตุ  ถ้าสภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม หรือการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสมจะต้องเพิ่มช่วงเวลาหรือขั้นตอนกำจัดวัชพืช


  ปฏิทินปลูกอ้อยต้นฝน  

เดือน

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

กิจกรรม

1. รื้อตอด้วยผาน 7 หรือพรวนขนาดใหญ่ พรวนคลุกใบอ้อย                          
2. ไถดะ พรวน ริปเปอร์ พรวน                          
3. ปลูก                          
4. ฉีดพ่นยาคุม                          
5. ปุ๋ยแต่งหน้า                              
6. ฉีดพ่นยาคุมหรือคุม-ฆ่า                              
7. พรวนดินรอบแปลงกันไฟ                              
8. เก็บเกี่ยว                              

หมายเหตุ  ถ้าสภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม หรือการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสมจะต้องเพิ่มช่วงเวลาหรือขั้นตอนกำจัดวัชพืช

< back