กระบวนการบริหารปัจจัยการผลิต

การปรับปรุงดินและสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูกอ้อย
ความชื้นพอเพียง
พันธุ์อ้อยเหมาะสม
การเตรียมดินที่ดี
ปลูกอ้อยในเวลาที่เหมาะสม
จำนวนลำต่อไร่เหมาะสม คือมีจำนวนลำต่อไร่ ไม่ต่ำกว่า 10,000 ลำ/ไร่
ธาตุอาหารสมดุล และใส่ถูกวิธี
วัชพืชไม่มีรบกวน
ปราศจากโรคแมลง


5. ปลูกในเวลาที่เหมาะสม

การปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงนั้น อ้อยจะต้องอยู่ในไร่ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ฉะนั้นการจะเลือกปลูกเวลาใดเหมาะสมต้องคำนึงถึง ฝน ชนิดของดิน แหล่งน้ำ อุปกรณ์ให้น้ำ จำนวนพื้นที่ปลูกอ้อย ซึ่งสามารถแยกให้ชัดเจนได้ ดังนี้

5.1 การปลูกอ้อยข้ามแล้งหรือปลูกอ้อยหลังฝน การปลูกจะปลูกหลังจากหมดฤดูฝนแล้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม-ปลายเดือนพฤศจิกายน ความชื้นหมด ก็เลิกปลูก แล้วตัดเข้าหีบในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์อายุอ้อย 13-15 เดือน การปลูกอ้อยวิธีนี้จะใช้ความชื้นที่มีอยู่ในดินให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด กล่าวคือต้องมีการจัดการเตรียมดินให้ลึกและละเอียด ยกร่องลึก 20-25 ซม. จากผิวดินกลบท่อนพันธุ์ ประมาณ 15 ซม. ถ้าใช้เครื่องปลูกจะเพิ่ม ประสิทธิภาพในการรักษาความชื้น เมื่อฝนตกอ้อยก็จะได้รับน้ำฝนตั้งแต่หยดแรก อ้อยสามารถได้ประโยชน์จากน้ำฝน ตั้งแต่หยดแรกจนกระทั่งหยดสุดท้าย

ตค 

พย

ธค 

มค กพ  มีค

เมย

พค  มิย กค สค กย ตค

พย

ธค มค กพ

ปลูก

แล้ง

ฤดูฝน

เก็บเกี่ยว

5.2 ปลูกอ้อยน้ำราด การปลูกอ้อยวิธีนี้จะต้องมีแหล่งน้ำอยู่ใกล้แปลงอ้อย หรือถ้าหาก ไม่มีจะต้องมีรถบรรทุกน้ำ เพื่อให้ความชื้นแก่ท่อนอ้อยในช่วงปลูกเท่านั้น วิธีการคือหลังจากตัดอ้อยเสร็จรื้อตอ เตรียมดินให้ลึก และละเอียด ยกร่องลึก 20-25 ซม. จากผิวดิน วางท่อนพันธุ์สับฉีดน้ำกลบท่อนพันธุ์ด้วยดินแห้ง แต่ถ้ามีน้ำมาก และพื้นดินราบเรียบ หลังจากยกร่องเสร็จ ปล่อยน้ำในร่องอ้อยทิ้งไว้ 1-2 วัน ดินเริ่มหมาดใส่ปุ๋ยรองพื้นวางท่อนพันธุ์ สับ 3-4 กลบท่อนพันธุ์ วิธีการเช่นนี้ ส่วนใหญ่จะ ดำเนินการในช่วง ธันวาคม – กุมภาพันธ์ ซึ่งอากาศยังไม่ร้อนจัด ถ้าปลูกในช่วงอากาศร้อนจัด เช่น มีนาคม – เมษายน ดินแห้งและแข็งจัด การเตรียมดินในช่วงนี้จะเสียค่าใช้จ่ายเตรียมดินหลายครั้ง และถ้าให้น้ำไม่พอ อากาศร้อนจัด ตาอ้อยจะไม่งอก การปลูกวิธีนี้อ้อยก็จะได้รับน้ำฝนตั้งแต่หยดแรก จนกระทั่งหยดสุดท้าย เช่นเดียวกับการปลูกอ้อยข้ามแล้ง อ้อยมีอายุอยู่ในไร่ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ผลผลิตและ คุณภาพจะสูง

ธค 

มค  กพ

มีค

เมย 

พค  มิย  กค   สค กย  ตค

พย 

ธค  มค  กพ  มีค

รื้อตอปลูกใหม่

แล้ง

ฤดูฝน

เก็บเกี่ยว

5.3  ปลูกอ้อยต้นฝน การปลูกอ้อยต้นฝนส่วนใหญ่จะเริ่มเตรียมดินหลังจากฝนที่ได้ เริ่มตก ซึ่งจะเป็นช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป การปลูกต้นฝนจะปลูกในสภาพร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทรายที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง ควรจะปลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน การเตรียมดินควรเตรียมดินให้ลึกแต่ไม่จำเป็นต้องละเอียด ยกร่องตื้น ๆ 15-20 ซม. จากผิวดิน กลบบาง ๆ หรือไม่ต้องกลบ ถ้าอยู่ในช่วงฝนตก (ถ้ากลบท่อนพันธุ์จะเน่า) ถ้าที่ต่ำเกรงว่าน้ำจะแช่ขัง ควรปลูกบนสันร่อง โดยต้องยกร่องด้วยผานยกร่องหรือพรวนเอนกประสงค์ยกร่อง
แล้วใช้เครื่องปลูกบนสันร่องหรือใช้ผานหัวหมูผ่า สันร่องแล้ววางท่อนพันธุ์ปลูกดังภาพ

การปลูกวิธีนี้จะลดการเน่าของท่อนพันธุ์อ้อยเกิดสม่ำเสมอ การปลูกอ้อยต้นฝน จะทำให้อ้อยมีอายุการเติบโตในไร่ไม่ถึง 12 เดือน ช่วงที่อ้อยรับน้ำฝนมีน้อยลง ยิ่งปลูกล่า ยิ่งจะได้รับน้ำฝน น้อยลงตามลำดับ ผลผลิตและคุณภาพอ้อยจะต่ำกว่าการปลูกอ้อยข้ามแล้งและการปลูกน้ำราด

มค

กพ มีค

เมย

พค  มิย

กค

สค กย  ตค

พย

ธค  มค

กพ

มีค

รื้อตอ

เตรียมดิน ปลูก

ฤดูฝน ช่วงรับน้ำฝน

แล้ง

เก็บเกี่ยว

< back     next >