ข่าวกิจกรรม/ภาพข่าว  
 
สอน. จัดโครงการเสริมสร้างทักษะและศึกษาดูงานการพัฒนาด้านอ้อย ให้กับเจ้าหน้าที่
 

      เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)จัดโครงการเสริมสร้างทักษะและศึกษาดูงานการพัฒนาด้านอ้อย ให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาด้านอ้อย อาทิ เรื่องวิธีการปลูก การบำรุงรักษา และการขยายอ้อยพันธุ์ดี โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สอน. นำโดยนางรัตนาภรณ์  จึงสงวนสิทธิ์  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ศึกษาดูงานการพัฒนาด้านอ้อยในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างสีบัวทอง และโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองระหานจีน ซึ่งเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นอกจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยอ่างทอง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาการปลูกอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นแปลงสาธิตการปลูกอ้อยชนิดต่างๆ เช่น อ้อยพลังงาน อ้อยเคี้ยว อ้อยคั้นน้ำ อ้อยอาหารสัตว์ และอ้อยโรงงาน รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร เรื่อง การปลูกอ้อยเพื่อการเพิ่มผลผลิต โดยเปิดให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ในทุกวันและเวลาราชการ

     
     


ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องระบบบริหารจัดการฟาร์มตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่บริหารโครงการทั้ง 2 แห่ง คือ โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองระหานจีน และโครงการฟาร์มตัวอย่างสีบัวทอง  จังหวัดอ่างทอง

     
     
     
     


ภาพกิจกรรม
การเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วย งานเพาะเห็ดในโรงเรือน งานพืชผัก งานไม้ผล
งานไม้ยืนต้น งานปรับปรุงบำรุงดิน งานปศุสัตว์ และงานประมง

     
     


ภาพกิจกรรม
นายสำเริง พิบูลย์เศรษฐ์ นักวิชาการเกษตร 7ว เจ้าหน้าที่ประจำสถานีทดลอง
และขยายพันธุ์อ้อยอ่างทองได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านอ้อย อาทิ เรื่องวิธีการปลูก
การบำรุงรักษา และการขยายอ้อยพันธุ์ดี ของสถานีทดลองฯ ให้ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ สอน.ฟังพร้อมได้นำชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร เรื่อง การปลูกอ้อยเพื่อการเพิ่มผลผลิต ณ สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยอ่างทอง
  จังหวัดอ่างทอง