ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร
ตำแหน่ง: เลขาธิการ
โทรศัพท์: 0-2202-3065-6
โทรสาร: 0-2354-3436
Email: prasert@ocsb.go.th

นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ
โทรศัพท์: 0-2202-3215-6
โทรสาร: 0-2354-3438
Email: pongtheb@ocsb.go.th

 
นายโอภาส อิสระเสนารักษ์
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ
โทรศัพท์: 0-2202-3263
โทรสาร: 0-2354-3440
Email: opas@ocsb.go.th

นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุวัฒน์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.
โทรศัพท์: 0-2202-3085
โทรสาร: 0-2202-3085
Email: porntip@ocsb.go.th

นายอภิจิน โชติกเสถียร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
โทรศัพท์: 0-2202-3170
โทรสาร: 0-2202-3286
Email: apichin@ocsb.go.th

นายรังสิต เฮียงราช
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย
โทรศัพท์: 0-2202-3293
โทรสาร: 0-2354-3445
Email: rangsith@ocsb.go.th

นางวรวรรณ ชิตอรุณ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
โทรศัพท์: 0-2202-3072
โทรสาร: 0-2202-3070
Email: worawan@ocsb.go.th

นายสุรพล ถ้ำกระแสร์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1
โทรศัพท์: 0-3463-8188
โทรสาร: 0-3463-8189
Email: surapol@ocsb.go.th

นายวิวัฒน์ สุทธิพงษ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2
โทรศัพท์: 0-5684-0713
โทรสาร: 0-5684-0714
Email: wiwat@ocsb.go.th

นางทิพพาวดี ตินนังวัฒนะ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
โทรศัพท์: 0-3834-1982
โทรสาร: 0-3834-1982
Email: tipawadee@ocsb.go.th

นายประสิทธิ์ วงษาเทียม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4
โทรศัพท์: 0-4239-8544
โทรสาร: 0-4239-8544
Email: prasith@ocsb.go.th

นายบุญถิ่น โคตรศิริ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการผลิต การจำหน่าย และการขนย้ายน้ำตาล
โทรศัพท์: 08-1614-6170
โทรสาร: 0-2221-0846
Email: boonthin@ocsf.go.th

 
นางกาญจนา นามศิริเลิศ
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์: 0-2202-3076
โทรสาร: 0-2202-3083
Email: kanjana@ocsb.go.th

 
นายไชยพศ พัชรพล
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์: 0-2202-3076
โทรสาร: 0-2202-3083
Email: chaipos@ocsb.go.th

นายสมคิด บรรยาย
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มนิติการ
โทรศัพท์: 0-2202-3285
โทรสาร: 0-2202-3069
Email: somkid@ocsb.go.th