โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี  


  รายชื่อผู้บริหาร
1. ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการใหญ่
  ชื่อ :  นาย กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
2. ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ชื่อ :  นาย ศุภนิตย์ มานะจิตต์
3. ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
  ชื่อ :  นาย คะนอง ศักดิ์เพ็ชร์
4. ตำแหน่ง : รองผู้จัดการใหญ่สายงานอ้อยภาคกลาง
  ชื่อ :  นาย วิรัตน์ สังขวิศิษฎ์