พันธุ์อ้อย
สอน.1(เค 76-4)
สอน.10(เค 92-80)
สอน.11(เค 92-213)
สอน.12(แอลเค 92-11)
สอน.13(แอลเค 92-14)
สอน.14(แอลเค 92-17)
สอน.15(เค 93-219)
สอน.16(เค 93-347)
สอน.17(เค 95-161)
สอน.18(เค 95-283)
สอน.19(เค 95-84)
สอน.2(เค 84-69)
สอน.20(แอลเค 95-118)
สอน.21(แอลเค 95-124)
สอน.22(แอลเค 95-127)
สอน.23(เค 97-27)
สอน.24(เค 97-29)
สอน.3(เค 84-200)
สอน.4(เค 88-65)
สอน.5(เค 88-87)
สอน.6(เค 88-92)
สอน.7(เค 90-54)
สอน.8(เค 90-77)
สอน.9(เค 92-60)