กิจกรรมส่วนภูมิภาค
ประจำเดือน มกราคม 2561

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคกลาง (ศข.1)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
 

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคเหนือ (ศข.2)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคตะวันออก (ศข.3)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศข.4)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่

  ศูนย์บริหารการผลิตฯ (เขตประสานงานฯ 1)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่

  ศูนย์บริหารการผลิตฯ (เขตประสานงานฯ 2)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่

  ศูนย์บริหารการผลิตฯ (เขตประสานงานฯ 3)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่

  ศูนย์บริหารการผลิตฯ (เขตประสานงานฯ 4)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่

  ศูนย์บริหารการผลิตฯ (เขตประสานงานฯ 5)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่

  ศูนย์บริหารการผลิตฯ (เขตประสานงานฯ 6)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่

  ศูนย์บริหารการผลิตฯ (เขตประสานงานฯ 7)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่

  ศูนย์บริหารการผลิตฯ (เขตประสานงานฯ 8)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่

  ศูนย์บริหารการผลิตฯ (เขตประสานงานฯ 9)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่