กิจกรรมผู้บริหาร
ประจำเดือน มกราคม 2561

  ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร(เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่

 นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ (รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
 
  นายโอภาส อิสระเสนารักษ์ (รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่